Uw medewerkers inzetbaar!

Inzicht en analyse zijn het beste startpunt van een aanpak op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is complex en voor iedere organisatie anders. Er is een groot aantal potentiële startpunten van een aanpak. Maar waar moet je beginnen? En in welke volgorde kun je meest effectief zijn? Waar liggen de grootste kansen en waar de grootste risico's? Welke verbeteringen zijn haalbaar? Zijn de randvoorwaarden daarvoor op orde? Hoe realiseer je draagvlak? Past de aanpak bij de visie en strategie van de organisatie? En hoe kan de aanpak structureel in de organisatie verankerd worden?
Ik start bij het ondersteunen van een organisatie graag met een grondige analyse om te komen tot een juiste aanpak (zie kader) en om de beantwoording van bovenstaande vragen hierbij mee te nemen. Bovendien helpt het om in het vervolgtraject samen effectief en efficiënt aan de slag te gaan om écht op maat te ondersteunen. Uiteraard zijn er in overleg ook andere methodieken mogelijk om een traject op te starten, maar een grondige analyse heeft vaak mijn voorkeur. Hierbij neem ik een aantal stappen:
Inzichten en cijfers

Vaak zijn er binnen een organisatie wel ideeën en beelden over de stand van zaken. Er liggen cijfers en rapporten. Er zijn meningen en beelden. Op diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid is beleid geformuleerd.
Maar de verbinding tussen de cijfers op de verschillende onderdelen van duurzame inzetbaarheid is complex. Er is vaak geen (volledige) overstemming tussen de beelden van verschillende stakeholders en de praktijk is weerbarstiger dan de theorie.
Ik verzamel zo veel mogelijk informatie vanuit de organisatie om een goed beeld te vormen. Ik begin met het bestuderen van alle relevante documenten, rapporten en cijfers ('bureau-onderzoek'). Vervolgens ga ik in gesprek met een afvaardiging van alle relevante stakeholders (interviews) om beelden op te halen bij de documenten en om de praktijk goed in beeld te krijgen.

Benchmark

Benchmarking is de methode om bedrijfsprocessen en prestatiegegevens te vergelijken met die van andere organisaties. Bij voorkeur worden bedrijven uit dezelfde branche met elkaar vergeleken, maar het is heel goed mogelijk om benchmarking tussen bedrijven uit verschillende branches toe te passen. Door uw situatie te vergelijken met de situatie van andere bedrijven wordt het inzicht versterkt en kunnen cijfers beter geïnterpreteerd worden. Het helpt bij het duiden van sterke en zwakke punten. De vergelijking geeft ondersteuning bij het inschatten van de haalbaarheid van veranderingen en helpt bij het stellen van realistische doelen.

Om de interpretatie van de informatie over uw organisatie te versterken probeer ik uw cijfers altijd te benchmarken. In mijn analyse zet ik de benchmarks naast uw eigen cijfers. Voor een deel heeft u de benchmark mogelijk zelf al in huis; bijvoorbeeld in een rapportage van een medewerkersonderzoek of een verzuimrapportage. Ik kijk of er ontbrekende benchmarks te vinden zijn. Indien dit toegevoegde waarde heeft raadpleeg ik hierbij ook wetenschappelijke literatuur, waarvan ik een grote bibliotheek paraat heb om te kunnen versnellen.

Analyse

In de fase van de analyse ga ik aan de slag met het interpreteren van alle verzamelde informatie. Ik identificeer de belangrijkste risico's en uitdagingen voor nu en de nabije toekomst. Ik onderzoek de context en de achterliggende mechanismen en issues.
Ik kom tot bevindingen en conclusies over de situatie in uw organisatie en een onderbouwing hiervan. Hiermee leg ik de basis voor mijn advies.

Advies

Vanuit mijn analyse kom ik tot een praktisch en concreet advies. Ik geef hierbij aan welke stappen er het bezet gezet kunnen worden en welke volgorde het meest effectief en efficiënt zijn.
Welke verbeterpunten zijn realistisch? Wat is nodig om de vereiste randvoorwaarden te realiseren? Hoe kunnen de vervolgstappen er het beste uitzien?

Presentatie en rapportage

Ik presenteer mijn analyse en advies aan uw organisatie. Dit doe ik door één of meer mondelinge presentaties te geven. In overleg bepalen we de groep aan wie ik de presentatie geef.
Uiteraard ontvangt u ook een digitale rapportage. Hierbij ligt de focus op de conclusies en de onderbouwing daarvan; 'to the point' om geen onnodig dik rapport te genereren.
Het advies beschrijft concreet de stappen om te zetten en de randvoorwaarden om dit tot een succes te maken.

Make sure you solve the right problem, before solving the problem right!

Het is wetenschappelijk bewezen en wordt keer op keer in praktijksituaties aangetoond: Mensen hebben vaak de natuurlijke neiging om snel tot actie te willen overgaan en worden hierbij gedreven door de uitingsvorm van een probleem. Op zich logisch: Datgene waar je last van hebt, wil je graag zo snel mogelijk aanpakken en oplossen.
Vaak schiet de aanpak die dan ontstaat echter tekort of is deze slechts tijdelijk effectief. Als je écht een effectieve, structurele aanpak wilt van een probleem of ambitie, zul je echter eerst goed scherp moeten krijgen welke oorzaken en mechanismen er achter liggen. Daar ligt de basis voor uw aanpak! Onderzoek toont aan dat veel organisaties niet goed in staat zijn om zelf tot een goede probleemdiagnose te komen.
Een frisse, scherpe blik van buitenaf kan veel waarde toevoegen!